Узгоджені процедури

Надання допомоги при складанні річної фінансової звітності:

  • розрахунок ВПА та ВПЗ, згідно П(с)БО 17 „Податок на прибуток”;
  • складання Балансу (ф.1), Звіту про фінансові результати (ф.2), Звіту про рух грошових коштів (ф.3), Звіту про власний капітал (ф.4), Приміток до річної фінансової звітності (ф.5), Додатку до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (ф.6);
  • складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (ф.1-м та 2-м);
  • складання Розрахунку вартості чистих активів;
  • розрахунок показників фінансового стану підприємства.

Залучення незалежної аудиторської фірми допомагає розвитку довіри між підприємством і його власниками, кредиторами, постачальниками, покупцями та іншими зацікавленими особами.