Контактна особа
Назва підприємства
Адреса
Телефон
E-mail
Організаційно-правова форма
Дата створення підприємства
Період, що підлягає аудиту
Мета проведення аудиту
Чи необхідно аудиторський висновок
Основний вид(и) діяльності
Наявність філій, дочірніх організацій, структурних підрозділів
Система оподаткування
Кількість співробітників На підприємстві
від до
в т.ч. в бухгалтерії
від до
Розрахунки (приблизна частина в % за формою) готівкова/безготівкова
бартер (міна)
векселі
Наявність позик
Наявність цільового фінансування
Яка бухгалтерська програма використовується
Чи ведуться регістри податкового обліку
Можливість доступу аудитора до бухгалтерської програми
Чи застосовуються нульова ставка, пільги з ПДВ
Приблизна кількість договорів в рік Постачальники (підрядники)
Покупці (Замовники)
Посередницькі договори
Інвестиції в будівництво
Лізинг
Спільна діяльність
Інші види (вказати які)
Об’єм операцій за гривневою касою в місяць
Об’єм операцій за гривневими рахунками в місяць
Наявність валютної каси
Об’єм операцій за валютними рахунками
Кількість авансових звітів в місяць
Об’єкт обліку Вартість (тис.грн.)
Основні засоби
Нематеріальні активи
Сировина, матеріали, запасні частини тощо
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Позикові кошти (кредити та позики)
Експортні операції (кількість, об’єм)
Імпортні операції (кількість, об’єм)
Виручка від реалізації за 2007, 2008 (р.010 ф. №2)
Необоротні активи (р.190 ф.№1)
Власний капітал та резерви
Валюта балансу (р.300 ф. №1) (на кінець звітного періоду)
Фінансова звітність
Чи проводився раніше аудит (останній період)
Чи проводились раніше перевірки податковими органами (останній період)
Об’єкти перевірки, які на Вашу думку потребують особливої уваги аудитора
Необхідність консультацій
Ваша особиста оцінка ведення бухгалтерського обліку в організації